Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012, a w szczególności jego załącznikami II (wymogi dotyczące danych w odniesieniu do substancji czynnych) oraz III (wymogi dotyczące danych w odniesieniu do produktu biobójczego), wszelkie badania właściwości fizyczno-chemicznych oraz odnoszące się do danych o substancji mających znaczenie dla bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane co najmniej w zgodzie ze standardami międzynarodowymi. Jako że do tej pory nie zostały opracowane „standardy międzynarodowe” odnoszące się do badań właściwości fizykochemicznych zaleca się aby badania przeprowadzać zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną (DLP). Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych w zakresie DPL na terenie Polski publikowany jest przez Biuro ds. Substancji Chemicznych.

Europejska Agencja Chemikaliów przygotowała wytyczne, jakimi należy się kierować w trakcie przygotowywania dokumentacji fizykochemicznej zarówno substancji, jak również produktu biobójczego. Wytyczne te są dostępne do pobrania na stronie ECHA. Badania mogą być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez OECD i UE. Część metod pozwalających ustalić właściwości fizykochemiczne została opisana w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008. Metody pozwalające ocenić zagrożenie wynikające z właściwości fizykochemicznych substancji bądź produktu zostały opisane w części 2 załącznika I do CLP.

Wymagane informacje, jakie należy przedstawić, można podzielić na dwie kategorie:

  1. Dane podstawowe (CDS) wymagane dla wszystkich typów produktów;
  2. Dane dodatkowe (ADS) wynikające z charakterystyki substancji czynnej i/lub grupy produktowej, a także z przewidywanego narażenia ludzi, zwierząt i środowiska.

Przygotowując dokumentację należy pamiętać o tym, że:

  • Wszystkie przedstawione dane muszą być poparte raportami z badań lub upoważnieniem do korzystania z danych (letter of access)
  • Przedkładana dokumentacja powinna zawierać wyznaczone punkty końcowe lub uzasadnienie odstąpienia wykonywania badań dla każdej danej podstawowej (zgodnie z załącznikiem II lub III Rozporządzenia nr 528/2012)  
  • Załączona dokumentacja powinna zawierać szczegółowy i pełny opis przeprowadzonych badań oraz wykorzystanych metod