Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu internetowego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie opublikowano takie dokumenty, które:
 • pochodzą z różnych źródeł;
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu,
 • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji,
 • nie można zmienić ich struktury,
 • niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ nie było technicznej możliwości ich dostosowania,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, staramy się dodawać opisy na bieżąco.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty archiwalne wytworzone opublikowane na stronie przed 23 września 2018 roku oraz treści opublikowane przed dniem 23 września 2019 roku i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom,
 • dostosowanie publikowanych treści wymagałyby modyfikacji, do której Urząd nie jest uprawniony.
 • złożone schematy i dokumentacja techniczna w formie nietekstowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Krzywiec.
 • E-mail: katarzyna.krzywiec@urpl.gov.pl
 • Telefon: +48224921130

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych
 • Adres: Al. Jerozolimskie 181C, Warszawa
 • E-mail: gp@urpl.gov.pl
 • Telefon: +48224921100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych otrzymają niezbędną pomoc.

Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi.

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Ochota, przy Al. Jerozolimskich 181C.

Do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem miejskim – przystanki: Berestecka.01 (w kierunku Dworca Zachodniego)  oraz Berestecka 02 (w kierunku Pruszkowa).

Osoby niepełnosprawne ruchowo przyjmowane są od strony wejścia do kompleksu C, przy Kancelarii Głównej, w budynku przy Al. Jerozolimskich 181C.

Przy wejściu znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób uprawnionych.

W budynku znajduje się winda, która umożliwia dostęp do wszystkich pięter budynku.

Szczegółowe informacje (mapka) na temat sposobu dojazdu do Urzędu znajdują się  Informacje dla osób z niepełnosprawnościami.

Pracownicy Urzędu są dla Państwa dostępni w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

Pracownicy podejmą wszelkie działania w celu sprawnej organizacji obsługi.

Wchodząc do budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem recepcji budynku, w celu uzyskania niezbędnych informacji.

Informujemy ponadto, że na poziomie 0 siedziby Urzędu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wszystkich wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Zapewniamy natomiast specjalne wyróżnienia pomieszczeń na poziomie parteru (poziom 0) oraz pomoc pracowników recepcji oraz pracowników kancelarii głównej.

Klienci przyjmowani sią na parterze budynku (poziom 0) w specjalnie przeznaczonych do tego, przystosowanych pomieszczeniach.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Urząd zapewnia obsługę osób z niepełnosprawnościami stosownie do ich potrzeb.

Szczegóły w zakładce: Informacje dla osób z niepełnosprawnościami.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Urząd zapewnia dostępność tłumacza języka migowego. Zapewniamy taką możliwość poprzez połączenie online bezpośrednio na naszej stronie lub w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem specjalnego połączenia audiowideo. Nie musisz się umawiać żeby skorzystać z takiej możliwości.

W kontakcie osobistym osoba uprawniona ma prawo do pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza należy powiadomić Urząd o tym fakcie co najmniej 3 dni robocze przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w Urzędzie.

W kontakcie osobistym osoba uprawniona ma prawo do pośrednictwa tłumacza-przewodnika.
W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza należy powiadomić Urząd o tym fakcie co najmniej 3 dni robocze przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w Urzędzie.

W kontakcie osobistym osoba głuchoniewidoma ma także prawo do: pomocy osoby przybranej zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę zgłaszającą taką potrzebę. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Urząd zapewnia także możliwość komunikacji za pomocą wysłania wiadomości SMS na telefony stacjonarne w Urzędzie oraz komunikację z Urzędem za pomocą faksu oraz wiadomości e-mail, jak również kontakt telefoniczny osoby trzeciej.

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku pytań dotyczących dostępności napisz do koordynatora ds. dostępności  katarzyna.krzywiec@urpl.gov.pl.   

Aby ułatwić Ci złożenie wniosku proponujemy skorzystanie z jednego z zamieszczonych formularzy.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub komunikacyjno-informacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Na bieżąco staramy się umieszczać treści w formie dostępnej. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona internetowa była w jak największym stopniu dostępna.

Szkolimy redaktorów naszej strony, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.