Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

I. Zmiany pozwoleń na obrót w procedurze narodowej

Zmiany danych w pozwoleniu na obrót mogą być dokonywane z urzędu lub na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.

Do wniosku o zmianę danych w pozwoleniu na obrót (wypełnionego według załączonego formularza i podpisanego czytelnie przez osobą upoważnioną) podmiot odpowiedzialny dołącza następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane obligatoryjnie:

 • oświadczenie, że zmiana nie wpływa negatywnie na jakość, skuteczność i bezpieczeństwostosowania produktu,
 • dowód wpłaty za rozpatrzenie wniosku o dokonanie zmiany danych objętych pozwoleniem na obrót,
 • dokument potwierdzający status prawny podmiotu odpowiedzialnego,
 • pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
 • zaktualizowana karta charakterystyki produktu (jeśli dotyczy) w wersji papierowej oraz elektronicznej lub oświadczenie, że w karcie charakterystyki produktu nie zaszły zmiany od daty wydania pozwolenia na obrót i aktualna jest wersja złożona wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na obrót,
 • treść oznakowania opakowania zgodna z wymaganiami art. 33 ustawy o produktach biobójczych.

Szczegółowe wymogi odnośnie wyżej opisanych dokumentów znajdują się w punkcie dotyczącym rejestracji produktów biobójczych według procedury narodowej.

2. Dodatkowe dokumenty zależne od rodzaju zmiany (uzasadniające jej wprowadzenie):

 • Dodanie grupy produktu biobójczego (np. wprowadzenie grupy 4 dla produktu zarejestrowanego w grupie 2) - Punkt 2 pozwolenia na obrót (rodzaj produktu biobójczego):

- wyniki badań skuteczności produktu odpowiadające wymaganiom dla wnioskowanej grupy produktów, sposobu stosowania i deklarowanym organizmom szkodliwym.

 • Rozszerzenie przeznaczenia, zakresu stosowania lub sposobu aplikacji produktu biobójczego (np. wprowadzenie działania wirusobójczego dla produku do dezynfekcji bakteriobójczego, dodanie sposobu aplikacji produktu przez zamgławianie) - Punkt 2 pozwolenia na obrót (przeznaczenie produktu biobójczego):

- wyniki badań skuteczności produktu odpowiadające wymaganiom dla wnioskowanego

przeznaczenia produktu, sposobu stosowania i deklarowanym organizmom szkodliwym,

 • Zmniejszenie zawartości substancji czynnej w produkcie bez innych zmian w składzie (tylko zwiększenie ilości rozpuszczalnika) - Punkt 4 pozwolenia na obrót (zawartość substancji czynnej w produkcie):

- wyniki badań skuteczności produktu o zmienionej zawartości substancji czynnej odpowiadające wymaganiom dla wnioskowanej grupy produktów, sposobu stosowania i deklarowanym organizmom szkodliwym lub udokumentowanie, na podstawie interpretacji badań skuteczności przedstawionych dla poprzedniej zawartości substancji czynnej, że utrzymana zostanie wymagana dla wnioskowanego przeznaczenia i stosowania skuteczność produktu,

 • Zmiana okresu ważności produktu biobójczego - Punkt 7 pozwolenia na obrót (okres ważności produktu biobójczego):

- wyniki badań stabilności produktu dla wnioskowanego okresu ważności, lub

- informacja o warunkach utrzymania skuteczności produktu (jeśli dotyczy).

Zmiany w zakresie postaci użytkowej produktu biobójczego lub substancji czynnych wymagają złożenia nowego wniosku o pozwolenie na obrót.

 

Zmiana podmiotu odpowiedzialnego w pozwoleniu na obrót

W przypadku zmiany podmiotu odpowiedzialnego Prezes Urzędu wydaje nowe pozwolenie na obrót na podstawie wniosku podmiotu wstępującego w prawa i obowiązki dotychczasowego podmiotu odpowiedzialnego.

Do wniosku o zmianę danych dołącza się następujące dokumenty:

 • podmiot odpowiedzialny wstępujący w prawa i obowiązki dotychczasowego podmiotu odpowiedzialnego dołącza dokument potwierdzający przejście praw i obowiązków,
 • oświadczenie, że nie uległy zmianie pozostałe elementy pozwolenia na obrót oraz dane zawarte w dokumentacji stanowiącej podstawę jego wydania,
 • dowód wpłaty za rozpatrzenie wniosku o dokonanie zmiany podmiotu odpowiedzialnego,
 • dokument potwierdzający status prawny podmiotu odpowiedzialnego,
 • pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

Pozwolenie na obrót na rzecz nowego podmiotu odpowiedzialnego jest wydawane nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Nowe pozwolenie na obrót zachowuje numer dotychczasowego pozwolenia na obrót.

W przypadku zmiany dostawcy substancji czynnej lub dostawcy produktu biobójczego, znajdującego się w wykazie o którym mowa w art. 95 rozporządzenia 528/2012, podmiot odpowiedzialny składa Prezesowi Urzędu informację o zmianie dostawcy, w terminie 30 dni od dokonania tej zmiany.

W przypadku zmiany pozwolenia na obrót lub uchylenia go, Prezes Urzędu może, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, przyznać okres na udostępnianie na rynku i wykorzystywanie istniejących zapasów produktu biobójczego. W przypadku udostępniania na rynku, okres ten nie może przekraczac180 dni, a przypadku wykorzystania istniejących zapasów- 365 dni. Okresu na zużycie zapasów nie przyznaje się w sytuacji, gdy produkt biobójczy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

Opłaty w przypadku zmian pozwoleń w procedurze narodowej:

Wysokość opłat wynika z rozporządzenia  opłat za zmianę w pozwoleniu  na obrót produktem biobójczym naliczane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu

Opłaty wnoszone przez podmioty odpowiedzialne muszą być dokonywane w terminie zbieżnym z planowanym terminem złożenia wniosku o zmianę. Dokonanie opłaty i niezłożenie wniosku jest traktowane jako wniesienie opłaty nienależnej i skutkuje jej zwrotem.

Podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do uiszczenia opłat należnych z różnych tytułów oddzielnie, co oznacza, że opłata za każdy wniosek powinna być dokonana na odrębnym blankiecie wpłaty i jednoznacznie opisana.

Stosowną opłatę należy uiścić na numer konta bankowego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dokładnym podaniem tytułu opłaty:

500 złotych - "opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę danych objętych pozwoleniem na obrót produktem biobójczym - (nazwa produktu)"

100 złotych - "opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę podmiotu odpowiedzialnego w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym – (nazwa produktu)

Nr konta do wpłat krajowych:

NBP O/O Warszawa: 30 1010 1010 0094 1022 3100 0000

Nr konta do wpłat dla kontrahentów z zagranicy:

Narodowy Bank Polski
00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 4
Nr konta: PL30 1010 1010 0094 1022 3100 0000
Kod BIC NBP – NBPLPLPW

 

II Zmiany pozwoleń w procedurach europejskich

Zmiany warunków pozwolenia na udostępnianie na rynku i stosowani produktu biobójczego mogą być dokonywane z urzędu lub na wniosek właściciela pozwolenia.

Zmian w pozwoleniach wydanych zgodnie z procedurami opisanymi w rozporządzeniu 528/2012 może dokonać jedynie organ, który wydał dane pozwolenie. W przypadku pozwolenia krajowego wydanego Polsce jest to Prezes Urzędu, a w przypadku pozwolenia unijnego - Komisja.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zmian w pozwoleniach wydanych zgodnie z procedurami europejskimi znajdują się w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) Nr 354/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian produktów biobójczych, na które udzielono pozwolenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012.

Takie same zasady dotyczą zarówno pojedynczych produktów biobójczych jak i rodziny produktów biobójczych.

Zmiany w pozwoleniach są klasyfikowane zgodnie z kryteriami opisanymi w złączniku do rozporządzenia 354/2013. Posiadacz pozwolenia może zwrócić się do ECHA z prośbą o klasyfikację danej zmiany, jeżeli nie jest ona wymieniona w załączniku. W tym celu powinien złożyć przez system R4BP wniosek z prośba o opinię w sprawie klasyfikacji zmiany (osobny dla każdej zmiany).

Rodzaje zmian w pozwoleniach:

 1. zmiany administracyjne produktów;
 2. zmiany wymagające powiadomienia przed ich wprowadzeniem (np. zmiana lub dodanie nazwy produktu)
 3. zmiany, które mogą być zgłoszone po ich wprowadzeniu (np. zmiana danych formulatora produktu biobójczego lub zmiana klasyfikacji).
 4. drobne zmiany produktów (nie wpływają na warunki udzielania pozwolenia)
 5. istotne zmiany produktów (mogą wpływać na warunki udzielania pozwolenia, co wiąże się z ponowną oceną ryzyka lub skuteczności).

W przypadku gdy wniosek dotyczy kilku zmian produktów , w odniesieniu do każdej zmiany należy złożyć oddzielne powiadomienie lub wniosek. Wyjątkami są następujące sytuacje:

 • jedno powiadomienie może obejmować szereg proponowanych zmian administracyjnych dotyczących różnych produktów w ten sam sposób;
 • jedno powiadomienie może obejmować szereg proponowanych zmian administracyjnych dotyczących tego samego produktu
 • jeden wniosek dotyczyć więcej niż jednej proponowanej zmiany, jeżeli:

a) jedna z proponowanych zmian w grupie jest istotną zmianą produktu, a pozostałe zmiany z niej wynikają;

b) jedna z proponowanych zmian w grupie jest drobną zmianą, a pozostałe zmiany z niej wynikają;

c) wszystkie zmiany w grupie są bezpośrednią konsekwencją nowej klasyfikacji substancji zawartych w produkcie;

d) wszystkie zmiany w grupie są bezpośrednią konsekwencją szczególnego warunku zawartego w pozwoleniu.

 • jeden wniosek może dotyczyć więcej niż jednej proponowanej zmiany, jeżeli państwo członkowskie lub Agencja (w przypadku pozwolenia unijnego) uzna, że ich uwzględnienie jest w ramach tej samej procedury jest wykonalne.

Zmian w pozwoleniach można dokonywać w dowolnym czasie. W przypadku zmian administracyjnych, wymagających zgłoszenia po ich wprowadzeniu, należy złożyć odpowiednie powiadomienie w ciągu 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej zmiany.

Składanie wniosków o zmianę (administracyjną, drobną lub istotną)

Wnioskodawca musi złożyć odpowiednie powiadomienie lub wniosek o zmianę za pomocą systemu R4BP Musi ono zostać złożone jednocześnie we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich.

Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące informacje (zgodnie z art. 5 rozporządzenia 354/2013):

 • wykaz wszystkich pozwoleń, których dotyczy dana zmiana;
 • wykaz państw członkowskich w których udzielono pozwolenia na dany produkt i których dotyczą zmiany;
 • zgodę na ocenę zmiany przez dany kraj referencyjny.

Do wniosku, w zależności od rodzaju zmiany, należy dołączyć następujące dokumenty
(w systemie R4BP:

Wszystkie dokumenty powinny zostać sporządzone w języku polskim, z wyjątkiem „supporting dokument” oraz danych przygotowanych w formacie IUCLID.

Wnioskodawca powinien monitorować status złożonego w systemie R4BP wniosku, aby odpowiednio reagować na wezwania organu oceniającego (np. odnośnie opłaty lub konieczności dostarczenia dodatkowych informacji).

Opłaty w przypadku zmian pozwoleń wydanych w procedurach europejskich:

Wysokość aktualnych opłat za zmianę w pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego, w zależności od rodzaju wnioskowanej zmiany, naliczane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu. Zgodnie z art. 80 ust. 2 rozporządzenia 528/2012, Urząd Rejestracji informuje wnioskodawcę o należnej opłacie każdorazowo po otrzymaniu wniosku.