Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Wniosek o zmianę w pozwoleniu na import równoległy albo w drukach informacyjnych (ulotka lub opakowanie) składa się do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przebieg postępowania jest taki sam jak w przypadku postępowania o wydanie pozwolenia na import równoległy.

Wniosek o zmianę (formularz do pobrania)

 

Wymagane dokumenty:

  • pismo przewodnie;

  • wniosek o dokonanie zmiany w pozwoleniu na import równoległy albo w drukach informacyjnych;

  • odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia dokumentacji;

  • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli działa on przez pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej;

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wniosek;

  • kopia zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego, w tym w zakresie przepakowywania, jeżeli dotyczy zmiany;

  • wzór ulotki w języku polskim w formie opisowej i graficznej, z uwzględnieniem proponowanej zmiany;

  • wzór oznakowania opakowania w języku polskim w formie opisowej i graficznej, z uwzględnieniem proponowanej zmiany;

  • płyta CD zawierająca druki informacyjne w wersji elektronicznej;

  • zdjęcia lub skany opakowań i ulotki sprowadzanego produktu leczniczego.

 

W przypadku dokumentów pochodzących z innego państwa należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego. 

 

W przypadku zmian dotyczących danych podmiotu dokonującego przepakowania albo importera równoległego należy we wniosku określić datę wprowadzenia zmiany albo oświadczyć, że zmiana zostanie wprowadzona po wydaniu decyzji. W przypadku wskazania daty wprowadzenia zmiany, w ulotce należy umieścić datę aktualizacji ulotki (datę albo miesiąc i rok).

 
W przypadku zmiany w drukach informacyjnych należy złożyć te wzory, których dotyczy zmiana.

 

Opłaty

Akty prawne i Komunikaty Urzędu

Pytania i odpowiedzi