Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

              Grzegorz Cessak

 

KOMUNIKAT

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie możliwości załatwiania spraw w formie dokumentu elektronicznego

     W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się na terenie naszego kraju zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, realizując zasadę szybkości i prostoty postępowania, uprzejmie przypominam o możliwości załatwiania spraw w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294). Jednocześnie zachęcam do korzystania z tej formy komunikacji zarówno w zakresie składania wszelkich podań, jak i rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa Urzędu w formie dokumentu elektronicznego.

     Doręczenie pism może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), przy zachowaniu warunków, o których mowa w  art.  391 KPA.

     W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma w sposób, o którym mowa w art. 46 § 4 pkt 3 KPA. Na adres elektroniczny adresata przesyłane jest zawiadomienie zawierające następujące elementy: wskazanie, że adresat pisma może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego, wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma, pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej, oraz informacji o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w określony sposób. Po potwierdzeniu odebrania dokumentu elektronicznego przez potwierdzenie poświadczenia doręczenia podpisem elektronicznym dokument ten udostępnia się adresatowi. Datą doręczenia pisma doręczanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej będzie data potwierdzenia odbioru dokumentu elektronicznego – stanowiącego przedmiot zawiadomienia – w systemie teleinformatycznym organu.

     Podstawy prawne i szczegółowe zasady tej formy załatwiania spraw określone zostały w komunikacie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie trybu składania dokumentacji do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dostępnym pod adresem: http://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-z-dnia-24-marca-2020-r-w-sprawie-trybu-sk%C5%82adania-dokumentacji-do-urz%C4%99du-0