Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Procedura narodowa

 

Podmiot odpowiedzialny po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego jest zobowiązany do wprowadzania ciągłego postępu naukowo-technicznego związanego z metodami wytwarzania i kontroli produktów leczniczych przez wprowadzanie wszelkich wymaganych zmian w dokumentacji zaakceptowanej w trakcie procedury dopuszczenia do obrotu. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego u zwierząt. Podmiot odpowiedzialny zobowiązany jest również do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących produktu leczniczego weterynaryjnego oraz o konieczności dokonania zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego Weterynaryjnego.

INFORMACJE DLA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH/WNIOSKODAWCÓW

Wszelkie zapytania dotyczące toczących się procedur zmian należy kierować drogą elektroniczną na adres: pw@urpl.gov.pl

Obowiązujące rozporządzenia i wytyczne

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 712/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2008 dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września  2014 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1313 ze zm.).

Ww. rozporządzenie odnosi się do produktów leczniczych weterynaryjnych, do których nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 712/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2008 dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych, tj. homeopatycznych produktów leczniczych bez wskazań zarejestrowanych na podstawie art. 21 ustawy Prawo farmaceutyczne, które podlegają uproszczonej procedurze rejestracyjnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 988).

Wytyczne w sprawie szczegółów różnych kategorii zmian, w sprawie funkcjonowania procedur ustanowionych w rozdziałach II, IIa, III i IV rozporządzenia Komisji (WE) nr 1234/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. dotyczącego badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych oraz w sprawie dokumentacji, którą należy przedłożyć na podstawie tych procedur - Aneks [PL]

Ważne Komunikaty

Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 5 sierpnia 2013 r. dotyczący zmian wprowadzanych Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 712/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 23 lipca 2015 r. dotyczący uzyskania zgody na grupowanie zmian we wnioskach, o których mowa w art. 31 ust. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

Wymagania dotyczące składanej dokumentacji

Dokumentacja dotycząca składania zmian porejestracyjnych powinna być przygotowana w wersji  elektronicznej, dopuszczalne jest również składanie wniosków w wersji papierowej i w formie mieszanej: oryginał dokumentacji  w wersji papierowej + kopia dokumentacji w wersji elektronicznej.

Dokumentacja składana w wersji elektronicznej

Powinna być przygotowana w formacie VneeS.

Może być składana bezpośrednio w Urzędzie Rejestracji na płytach CD, DVD lub przesłana elektronicznie za pośrednictwem CESP.

Do dokumentacji składanej w wersji elektronicznej niezbędne jest złożenie w wersji papierowej następujących dokumentów:

- Wniosek o dokonanie zmiany (polska wersja), oryginalnie podpisany wraz z pismem przewodnim.

- Jeżeli podmiot odpowiedzialny działa przez pełnomocnika należy przedstawić ustanowione pełnomocnictwo (oryginał/notarialna kopia). W przypadku podmiotów zagranicznych pełnomocnictwo może być dwujęzyczne lub z  tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.

- W przypadku ustanowienia pełnomocnika dokument potwierdzający uprawnienia do działania w imieniu spółki osoby udzielającej pełnomocnictwa (odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej).

W przypadku składania wniosków przez CESP również niezbędne jest przesłanie do Urzędu Rejestracji wyżej wymienionych dokumentów w wersji papierowej.

Dokumentacja składana w wersji papierowej

Dokumentacje należy przygotować w dwóch kopiach. Bardzo prosimy o przedstawianie dokumentacji w dwóch niezależnych segregatorach, skoroszytach itp.

Wszystkie dokumenty administracyjne należy przygotować zgodnie z wymaganiami podanymi powyżej dla dokumentacji składanej w wersji elektronicznej.

WAŻNE
W przypadku zmian porejestracyjnych typu IA, IAIN oraz IB, które skutkują zmianą zapisów w Charakterystyce Produktu Leczniczego Weterynaryjnego i/lub drukach informacyjnych, podmiot odpowiedzialny zobowiązany jest do złożenia z wnioskiem proponowanych druków informacyjnych.  Jest to warunek pozytywnej walidacji wniosku.

 

Wymagania dotyczące druków informacyjnych składanych w procedurze zmian

Dla zmian typu IA/IA IN

Jeżeli zmiana typu IA skutkuje zmianami w Charakterystyce Produktu Leczniczego Weterynaryjnego, drukach informacyjnych i/lub projektach graficznych, podmiot odpowiedzialny/wnioskodawca składa 2 komplety druków informacyjnych (Charakterystyki Produktu Leczniczego Weterynaryjnego, ulotki, oznakowania opakowań oraz projektów graficznych), podpisanych przez upoważnioną osobę + 1 komplet druków bez podpisów w wersji pdf na płycie CD lub za pośrednictwem CESP w celu umieszczenia na stronie Urzędu Rejestracji.

Do podpisanych druków należy dołączyć oświadczenie, w którym wnioskodawca oświadcza,  że druki różnią się od uprzednio zaakceptowanych jedynie w miejscach objętych wnioskowaną zmianą.

Do podpisanych druków należy również dołączyć oświadczenie o zgodności wersji papierowej i elektronicznej. W przypadku składania kompletu druków bez podpisów za pośrednictwem CESP należy wskazać w oświadczeniu numer przesyłki CESP. Oświadczenie może zostać zawarte w piśmie przewodnim dotyczącym przedkładanych druków informacyjnych.

Druki informacyjne i Charakterystyka Produktu Leczniczego Weterynaryjnego dla zmian typu IA/IAIN nie podlegają ocenie eksperta i nie są przesyłane do podmiotu odpowiedzialnego po zakończeniu zmiany.

WAŻNE

W przypadku zmian przeprowadzanych w celu wdrożenia wyników unijnej procedury wyjaśniającej (referral) druki informacyjne i Charakterystyka Produktu Leczniczego Weterynaryjnego podlegają ocenie eksperta i podmiot odpowiedzialny otrzymuje zaakceptowaną kopię. W tym przypadku należy złożyć wymagane druki informacyjne jak dla zmian typu IB/II (informacja poniżej).

Dla zmian typu IB i typu II

W przypadku zmian typu IB i typu II, które skutkują zmianami w drukach informacyjnych, Charakterystyce Produktu Leczniczego Weterynaryjnego i/lub projektach graficznych, druki informacyjne, ChPLW oraz projekty graficzne podlegają ocenie eksperta. Po ich zaakceptowaniu podmiot odpowiedzialny/wnioskodawca składa do Urzędu Rejestracji 3 komplety druków oraz projektów graficznych podpisanych przez upoważnioną osobę + 1 komplet druków bez podpisów w wersji pdf na płycie CD lub za pośrednictwem CESP w celu umieszczenia na stronie Urzędu Rejestracji.

Do podpisanych druków należy również dołączyć oświadczenie o zgodności wersji papierowej i elektronicznej. W przypadku składania kompletu druków bez podpisów za pośrednictwem CESP należy wskazać w oświadczeniu numer przesyłki CESP. Oświadczenie może zostać zawarte w piśmie przewodnim dotyczącym przedkładanych druków informacyjnych.

Okresy przejściowe na wprowadzenie zmian porejestracyjnych:

·         Dla zmian typu IA/IA IN

- 6 miesięcy od daty implementacji zmiany przez podmiot odpowiedzialny

·         Dla zmiany typu IB

- 6 miesięcy od daty zatwierdzenia zmiany (procedura narodowa)

- 6 miesięcy od daty zatwierdzenia zmiany przez referencyjne państwo członkowskie (RMS) (procedura europejska)

·         Dla zmiany typu II

- 6 miesięcy od daty zatwierdzenia zmiany (procedura narodowa)

- 6 miesięcy od daty zatwierdzenia zmiany przez organ kompetentny (procedura europejska)

- 6 miesięcy od daty zatwierdzenia zmiany przez referencyjne państwo członkowskie (RMS), natomiast w przypadku, gdy zaktualizowane o zmianę druki informacyjne przekazywane są do podmiotu odpowiedzialnego pismem, termin ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia otrzymania narodowych druków informacyjnych (procedura europejska)

Dla zmian związanych z kwestiami bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego i dla zmian wydanych na podstawie notyfikowanej w Rzeczypospolitej Polskiej decyzji Komisji Europejskiej nie ma zastosowania okres przejściowy.

Szczegółowe zasady stosowania okresu przejściowego określone zostały w Komunikacie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 22 lipca 2011 r.

Formularze do pobrania

Wniosek o dokonanie zmiany porejestracyjnej w procedurze narodowej [PL] dla produktów objętych przepisami rozporządzenia komisji nr 1234 2008 z późn. zm.

Wniosek dla produktów objętych przepisami rozporządzenia MZ z dnia 18 września 2014r 

Wniosek o wydanie rekomendacji w sprawie klasyfikacji zmiany nieprzewidzianej na podstawie art  5 rozporządzenia Komisji (WE) 1234/2008 z późn. zm.