Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 

Zastosowanie azotu generowanego in situ  w celu ochrony dziedzictwa kulturalnego – konsultacje publiczne.

Do dnia 18 stycznia 2020 r. trwają ogłoszone na stronie ECHA konsultacje publiczne w sprawie zastosowania azotu generowanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturalnego.

Artykuł 55 ust. 3 rozporządzenia nr 528/2012 stanowi, że w drodze odstępstwa od standardowych wymagań dotyczących udzielania pozwoleń na produkty biobójcze Komisja Europejska może zezwolić państwu członkowskiemu na udzielenie pozwolenia na produkt biobójczy zawierający niezatwierdzoną substancję czynną, jeśli jest przekonana, że dana substancja czynna ma zasadnicze znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturalnego i że nie są dostępne odpowiednie zamienniki. Państwo członkowskie starające się o takie odstępstwo występuje do Komisji z odpowiednim uzasadnieniem.

Z wnioskiem o zastosowanie artykuł 55 ust. 3 rozporządzenia nr 528/2012 w przypadku azotu generowanego in situ wystąpiła Austria.

Dokonując oceny, czy substancja czynna ma zasadnicze znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturalnego i że nie są dostępne odpowiednie zamienniki, Komisja musi przeanalizować uzasadnienie przedstawione przez państwo członkowskie ubiegające się o odstępstwo, a także inne dostępne informacje.

Aby zdecydować, czy odstępstwo jest uzasadnione, organizowane są 60-dniowe konsultacje społeczne, w których wniosek państwa członkowskiego ubiegającego się o odstępstwo jest podawany do wiadomości publicznej.

Ważne jest, aby zainteresowane strony uczestniczyły w konsultacjach publicznych w celu zebrania cennych informacji na potrzeby procesu decyzyjnego, w szczególności na temat istnienia lub braku odpowiednich alternatyw (chemicznych lub niechemicznych).

Informacje zebrane w ramach konsultacji publicznych będą publicznie dostępne.

Komisja Europejska weźmie pod uwagę informacje zebrane podczas konsultacji publicznych przy podejmowaniu decyzji - wraz z właściwymi organami państw członkowskich - o przyznaniu lub odmowie przyznania odstępstwa zgodnie z art. 55 ust. 3 rozporządzenia 528/2012.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji publicznych w sprawie zastosowanie azotu generowanego in situ  są dostępne na stronie ECHA pod następującym linkiem:

https://echa.europa.eu/derogations-for-the-protection-of-cultural-heritage/-/substance-rev/24401/term