Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Konsultacje publiczne dotyczące odstąpienia od kryteriów wyłączenia w odniesieniu do kreozotu jako substancji czynnej (PT8)

 

W dniu 4 grudnia 2020 r. Komitet ds. Produktów Biobójczych, działający w ramach Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), przyjął opinię w sprawie wniosku o odnowienie zatwierdzenia kreozotu do stosowania jako substancji czynnej w produktach  biobójczych przeznaczonych do konserwacji drewna (grupa produktowa 8). Opinia jest publicznie dostępna na stronie internetowej ECHA:

https://www.echa.europa.eu/documents/10162/8fe7b446-9b3b-4bdf-061a-de3c4e8f9206

Kreozot klasy B i klasy C określony w normie europejskiej EN 13991:2003, CAS: 8001-58-9, WE:232-287-5, jako substancja czynna produktów biobójczych z grupy produktowej 8, spełnia kryteria wyłączenia określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012[1] ze względu na klasyfikację jako:

- substancja rakotwórcza klasy 1B (klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008[2]

-  PBT/vPvB (trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji, toksyczna /bardzo trwała, wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji)

Proponuje się również klasyfikację kreozotu jako substancji szkodliwej dla rozrodczości kategorii 1B.

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 528/2012 substancje czynne spełniające powyższe kryteria wyłączenia nie powinny zostać zatwierdzone, chyba że zostanie wykazane, że co najmniej jeden z warunków odstępstwa określonych w art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia jest spełniony.

W tym kontekście przeprowadza się konsultacje prowadzące do zebrania informacji w celu wykazania, czy spełniony jest jeden lub kilka z następujących warunków odstępstwa:

A) ryzyko dla ludzi, zwierząt lub środowiska wynikające z narażenia na substancję czynną w produkcie biobójczym, w najgorszych realistycznych warunkach stosowania, jest nieistotne, w szczególności gdy produkt jest stosowany w systemach zamkniętych lub w innych warunkach, mających na celu wykluczenie kontaktu z ludźmi i uwolnienia do środowiska;

B) dowody wskazują, że dana substancja czynna ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania poważnemu zagrożeniu dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska, lub dla opanowania takiego zagrożenia;

C) niezatwierdzenie danej substancji czynnej miałoby nieproporcjonalnie duże negatywne skutki dla społeczeństwa w stosunku do ryzyka dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska wynikającego ze stosowania tej substancji.

Kluczową kwestią jest dostępność stosownych i wystarczających substancji lub technologii alternatywnych.

Konsultacje są otwarte na okres 60 dni od ich rozpoczęcia, wszelkie informacje należy przesyłać przy wykorzystaniu formularza udostępnianego na stronie ECHA

https://echa.europa.eu/derogation-to-the-exclusion-criteria-current-consultations

najpóźniej do dnia 30 marca 2021 r.
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z 27.06.2012, str. 1z późn. zm.)

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006(Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. , z późn. zm.).