Aktualności

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Substancje czynne dozwolone do stosowania w wyrobach poddanych działaniu produktów biobójczych

Na stronie ECHA pod adresem:

https://echa.europa.eu/documents/10162/17158507/treated_art94_en.pdf/c0427245-f912-84aa-978a-817ff6bc95db

dostępna jest lista kombinacji: substancja czynna/grupa produktowa, które mogą być stosowane w wyrobach poddanych działaniu produktów biobójczych, tzn. spełniających warunek, ustanowiony w art. 94 rozporządzenia nr  528/2012, zgłoszenia do dnia 1 września 2016r., do Programu Przeglądu substancji czynnych produktów biobójczych.

Część I listy zawiera kombinacje substancja/grupa produktowa, które aktualnie znajdują się w Programie Przeglądu lub zostały już zatwierdzone (w tym substancje z załącznika I rozporządzenia nr 528/2012). Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych zawierające kombinacje z części I tej listy mogą legalnie znajdować się na rynku unijnym.

Część II listy zawiera kombinacje:  substancja/grupa produktowa, co do których wniosek o zatwierdzenie został złożony do dnia 1 września 2016r., został jednak odrzucony lub zapadła decyzja o niezatwierdzeniu danej kombinacji. Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych zawierające takie kombinacje nie powinny już być wprowadzane do obrotu po upływie 180 dni od daty decyzji o odrzuceniu wniosku lub o niezatwierdzeniu danej kombinacji. W tabeli zostały podane stosowne daty, do których powinno się zakończyć stopniowe wycofywanie wyrobów z takimi kombinacjami z rynku a także te kombinacje, dla których decyzja o niezatwierdzeniu jest aktualnie w toku.

W tej części listy zawarto także kombinacje, które znajdują się w Programie Przeglądu, w przypadku których jednak uczestnik/uczestnicy Programu wycofali się, w związku z czym aktualne jest zgłaszanie się do przejęcia roli uczestnika Programu w stosunku do tych kombinacji. Zainteresowane firmy są zaproszone do złożenia notyfikacji do ECHA w celu przejęcia roli uczestnika Programu Przeglądu dla tych kombinacji. Więcej informacji dostępne jest pod adresem: https://www.echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/existing-active-substance/successful-declarations-of-interest.

Część III listy zawiera kombinacje zgłoszone w celu włączenia do Programu Przeglądu, co do których ECHA wydała zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia nr 1062/2014 oświadczenie, że powiadomienie jest zgodne z wymogami lub takie zgłoszenie jest aktualnie rozpatrywane. Ta część listy zawiera zgłoszenia dla kombinacji po redefinicji, kombinacji znajdujących się w części 2 załącznika II do rozporządzenia nr 1062/2014, substancje, które uprzednio korzystały z odstępstw dla żywności i pasz, substancje dla których grupa produktowa  uległa modyfikacji w związku z rozporządzeniem nr 528/2012. Wniosek o zatwierdzenie tych kombinacji powinien zostać złożony przez uczestników w ciągu 2 lat od wydania decyzji o spełnieniu wymagań. Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych zawierających kombinacje wymienione w części III są legalnie obecne na rynku Unii Europejskiej.