Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

           Grzegorz Cessak

Informacja z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zawartości Suplementu 9.5 do dziewiątego wydania Farmakopei Europejskiej

 

 

Informuje się, że Suplement 9.5 do Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) wydanie dziewiąte wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. Eur., które stają się obowiązujące w krajach stosujących Farmakopeę Europejską w tym w Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 1 lipca 2018 r., na podstawie Rezolucji Rady Europy (Council of Europe, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH)) AP-CPH (17) 3.

W załączeniu do Informacji przedstawia się tabelę zawierającą tytuły tekstów podstawowych (rozdziałów), monografii ogólnych i monografii szczegółowych zawartych w Suplemencie 9.5 do Farmakopei Europejskiej. Nazewnictwo podane jest w języku łacińskim, angielskim, francuskim i polskim. Przy tytułach, w górnym indeksie, umieszczono oznakowania dotyczące rodzaju wprowadzanego do tekstu Suplementu 9.5 Ph. Eur. uzupełnienia lub zmiany. Wyjaśnienia zastosowanych oznakowań podaje się poniżej:

           *    − jednobrzmiące nazwy angielska i francuska,

           **  – monografia opublikowana pod wskazanym tytułem w dziewiątym wydaniu Ph. Eur., przed opublikowaniem Suplementu 9.5,

           I     – oznacza monografię niezamieszczoną dotychczas w Ph. Eur.

           II   – oznacza monografię Ph. Eur., która została poddana pełnemu procesowi rewizji,

           III  – oznacza monografię Ph. Eur., do której wprowadzono częściowe zmiany o charakterze merytorycznym,

           IV  – oznacza monografię Ph. Eur. o zmienionym tytule.

 

    Prezes Urzędu                         

Rejestracji Produktów Leczniczych,        

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

/-/  Grzegorz Cessak