Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

4.10.2017

Europejska Agencja Leków opublikowała komentarze dotyczące ofert państw członkowskich na przyjęcie siedziby Agencji

W dniu 3 października 2017 r. Europejska Agencja Leków opublikowała komentarze dotyczące ofert państw członkowskich na zmianę lokalizacji siedziby Agencji. Biorąc pod uwagę mandat Agencji w zakresie ochrony zdrowia publicznego w Unii Europejskiej, przeprowadzono gruntowną analizę poszczególnych ofert zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami. Dostępność nowej siedziby, od której w znacznej mierze zależy utrzymanie dotychczasowej kadry delegatów i ekspertów jest elementem kluczowym dla zapewnienia Agencji niezachwianej kontynuacji działań oraz zdolności EMA do realizacji jej misji po dokonaniu relokacji. 

Zamieszczone przez EMA materiały składają się z dwóch części, opartych na różnych metodologiach oceny.

W części pierwszej zawarto informacje dotyczące oceny technicznej proponowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem układu i wyposażenia a także planu przeniesienia. Ocena ta oparta została jedynie na informacjach zawartych w przedłożonych przez państwa członkowskie ofertach na nową siedzibę Agencji.  

W części drugiej zaś dokonano przeglądu informacji dotyczących innych kryteriów, przeprowadzonego przez Europejską Agencję Leków. Wśród tychże kryteriów wyszczególnić należy m.in. dostępność lokalizacji (wg kryterium nr 2), istnienie odpowiednich placówek edukacyjnych (wg kryterium nr 3), odpowiedni dostęp do rynku pracy oraz zabezpieczenia socjalnego i medycznego (wg kryterium nr 4) a także zachowanie ciągłości działania (wg kryterium nr 5). Dla przykładu w kryterium nr 2 dotyczących dostępności lokalizacji, oceniono przede wszystkim liczbę hoteli znajdujących się w odległości krótkiego spaceru od przyszłej siedziby Agencji oraz dostępność lotów do wszystkich portów lotniczych określonych na liście klasyfikacyjnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA).

Każdy z wyżej wymienionych aspektów został poddany szczegółowej analizie i ocenie w zależności od tego, w jakim stopniu spełniają one wymagania Agencji oraz jaki mogą mieć wpływ na ciągłość działania EMA. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w metodologii oceny EMA, przegląd objął nie tylko informacje zawarte w ofertach ale również dostępne w innych, publicznie dostępnych źródłach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/10/news_detail_002819.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1